Betalingsvoorwaarden particuliere declaraties Praktijk De Borg per 01-01-2019


  1. Deze betalings- en behandelvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle behandelingsovereenkomsten gesloten tussen Praktijk De Borg en haar patiënten. Deze voorwaarden worden als onlosmakelijk onderdeel gezien van de behandeling, hangen in de wachtkamer van Praktijk De Borg en zijn te vinden op www.praktijkdeborg.nl.
2. De kosten van behandeling van minderjarigen, worden in rekening gebracht aan de wettelijk vertegenwoordigers. Praktijk De Borg berekent de bij haar patiënten in rekening te brengen tarieven voor behandeling, welke hangen in de wachtkamer aldaar.
3. Afspraken die worden gemaakt, worden in beginsel genoteerd op de daartoe bestemde patiëntenkaart, c.q. in e-Devop. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de patiënt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd. Bij het niet afzeggen binnen de hiervoor gestelde termijn, behoudt Praktijk De Borg zich het recht voor om 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling bij de patiënt in rekening te brengen, wanneer in de voor de patiënt gereserveerde tijd geen andere patiënt wordt behandeld. De door of vanwege Praktijk De Borg afgezegde afspraken worden verzet naar een nadere tussen partijen te bepalen datum en tijdstip. De patiënt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geldelijke compensatie.
4. Nota’s dienen binnen 5 dagen na ontvangst door de patiënt te geschieden. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
5. Vragen c.q. reclamaties omtrent de in rekening gebrachte tarieven, dan wel klachten omtrent de verrichtte behandeling(en), dient de patiënt binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk tot Praktijk De Borg te richten. Echter, de betalingsverplichting van de patiënt wordt daardoor niet opgeschort.
6. Bij niet-betaling door de patiënt binnen 5 dagen na ontvangst van de nota, is de patiënt van rechtswege in verzuim en brengt Praktijk De Borg de wettelijke rente over het verschuldigd factuurbedrag bij de patiënt in rekening over de periode dat de patiënt met volledige betaling in verzuim is c.q. blijft. 
7. Indien de patiënt in verzuim verkeert is Praktijk De Borg gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of wel van de patiënt te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de verdere behandeling zich hiertegen verzet.   
8. Voorts is Praktijk De Borg gerechtigd - wanneer de patiënt in verzuim verkeert - incassomaatregelen jegens te patiënt te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten) komen alsdan voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15 % van het openstaand notabedrag, zulks met een minimum van € 35,00, exclusief omzetbelasting.    

Proudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License. Theme and site build by exas.nl