Privacyverklaring


Praktijk De Borg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
1. uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
2. verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
3. we vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
4. we geven geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
5. we zijn op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Welke persoonsgegevens we van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen kunt u hieronder vinden. 
  • voornaam
  • achternaam
  • adres
  • telefoonnummer
  • emailadres
  • burgerservicenummer (BSN)

Dit doen we met verschillende doelen:
- het leveren van een behandeling volgens de Methode Van Dixhoorn volgens de wettelijke voorwaarden.
- h
et kunnen controleren en identificeren van de cliënt / patiënt in de praktijk (legitimatieplicht).
- U of uw (huis)arts te kunnen bereiken indien dit nodig is (alleen na uw toestemming).
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- het opstellen en uitvoeren van het voor u op maat gemaakte behandelplan.
- U te kunnen bellen indien dit nodig is, bijvoorbeeld een afspraak maken of verzetten.
Praktijk De Borg verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals o.a. gegevens die we nodig hebben voor onze communicatie met uw zorgverzekering.

 
Verstrekking aan derden
De medewerkers van Praktijk De Borg hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld met de huisarts).

Verwerkers en ontvangers
Met wie worden de gegevens van u als cliënt gedeeld:
- met de verwijzer (huisarts), uitsluitend met toestemming van u, als cliënt.
- aan anderen, als uw gegevens opgevraagd worden. Dit alleen met toestemming van u, cliënt.
Uw toestemming wordt altijd vooraf aan u gevraagd en schriftelijk of digitaal in uw dossier vastgelegd.

Gegevensbescherming 
De gegevens worden uitsluitend verwerkt voor uw behandeling en voor geen ander doel.

Binnen de EU
We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
We verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Praktijk De Borg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging persoonsgegevens
De praktijk treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen we dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Denk hierbij aan virusscanners op de computer, vergrendeling als de computer niet gebruikt wordt en afgesloten ruimtes waar u gegevens bewaard worden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de praktijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de praktijk op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de praktijk deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de praktijk hebben ontvangen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van onze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met ons.

Monique Frenay
Praktijk De Borg
Borgesiuslaan 17
3818 JV Amersfoort
E  praktijkdeborg@gmail.com
W www.praktijkdeborg.nl
T  06 - 39 42 80 53

Proudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License. Theme and site build by exas.nl